Alg.voorwaarden

Bergsma Projects

Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (A.I.O.V.)
Bergsma Projects

A.I.O.V. versie 1 – februari 2013, artikelen 1 tot en met 20

Artikel l. Algemeen.
1. Deze Algemene lnkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (hierna te noemen A.I.O.V.) zijn van toepassing op alle aanvragen van en Opdrachten.
2. In deze A.I.O.V. wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene door wie de Opdracht wordt verleend; Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie de Opdracht is gericht, respectievelijk aan wie de Opdracht is verleend; Opdracht: de door opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten; Principaal: de vertegenwoordiger van een bedrijf; Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding Opdracht; Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Principaal en Opdrachtgever, waarvan de Opdracht onderdeel is.
3. Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud en vice versa indien de context waarin zij gebruikt worden dit met zich meebrengt.
4. Iedere Opdracht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming van de Hoofdaannemingsovereenkomst, alsmede goedkeuring van Opdrachtnemer door Principaal en/of bouwdirectie.

Artikel 2. Aanvaarding van Opdracht.
1. Opdrachtnemer dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en ondertekend aan Opdrachtgever te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending opdracht. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van deze A.I.O.V.
2. Op alle Opdrachten van Opdrachtgever zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
a. alle op de Opdracht betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen en de daarbij behorende tekeningen evenals de bij het voorgaande behorende processen-verbaal en/of sta(a)t(en) van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen;
b. deze A.I.O.V.;
c. de bepalingen van de Hoofdaannemingsovereenkomst voor zover verband houdende met de levering en/of het werk, waarvoor door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Opdracht is verstrekt, alsmede het door Principaal en/of Opdrachtgever opgestelde V&G-plan of projectplan; Het bepaalde in de Opdracht prevaleert te allen tijde aan het gestelde onder lid a., b. en c.
3. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder artikel 2.lid 2.a.,lid 2.b. of lid 2.c genoemde bepalingen en/of stukken zullen de eerder genoemde prevaleren aan de later genoemde. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de bepalingen en/of stukken als bedoeld in artikel 2. lid 2.a. komt geen der bepalingen en/of stukken voorrang boven de ander toe, doch dienen de bepalingen en/of stukken in onderling verband te worden bekeken, onverminderd het bepaalde in artikel 2. lid 5.
4. De technische specificatie en/of het bestek, de daarbij behorende tekeningen, processen-verbaal, alsmede de sta(a)t(en) van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen liggen voor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ter inzage. Desgevraagd zullen van deze stukken aan Opdrachtnemer kopieën worden verstrekt. Opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen.
5. Indien Opdrachtnemer in de Opdracht kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s ontmoet, is hij verplicht Opdrachtgever daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat.
6. Bepalingen en/of algemene (leverings)voorwaarden van Opdrachtnemer zijn op de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door haar aanvaard.

Artikel 3. Verplichting Opdrachtnemer.
I . De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten onder meer:
a. de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren;
b. uitsluitend de door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen en orders uit te voeren;
c. het beschikken over en op verzoek van Opdrachtgever tonen van zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging dat verstrekt, alsmede een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en daarnaast, indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de originele G-rekening-overeenkomst:
d. het verstrekken van kopieën van identiteitsbewijzen en vakbekwaamheidcertificaten van in te zetten werknemers aan gemachtigde van Opdrachtgever voordat deze zijn werknemers met de
werkzaamheden op de bouwplaats laat aanvangen. Gedurende de uitvoering van werkzaamheden dienen medewerkers op eerste aanzeggen hun identiteitsbewijzen te kunnen tonen;
e. Opdrachtgever desgevraagd een staat te overhandigen, conform een door Opdrachtgever te verstrekken model, bevattende de namen en de registratienummers bij de bedrijfsvereniging van alle werknemers die door hem van week tot week op het werk zijn tewerkgesteld;
f. Opdrachtgever desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
g. al zijn verplichtingen jegens de door hem op het werk tewerkgestelde werknemers strikt na te komen;
h. telkenmale op verzoek van Opdrachtgever, doch minimaal één maal per kwartaal op eigen initiatief van Opdrachtnemer, een originele verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de loonbelastingdienst, zoals bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen;
i. zich te onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan Principaal van Opdrachtgever voor uitbreidingen, vervangingen of wijzigingen van het door Principaal aan Opdrachtgever opgedragen werk;
j. zijn administratie in te richten met inachtneming van de richtlijnen als bedoeld in artikel 1 6b van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (hierna te noemen CSV);
k. voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Materieel, meetinstrumenten en motorisch aangedreven gereedschap dient aantoonbaar gekeurd te zijn door een deskundige instantie;
l. overtollig materieel en overtollige gereedschappen af te voeren;
m. steeds voldoende en vakbekwaam personeel op het werk te hebben. Opdrachtnemer verplicht zich zijn medewerkers effectief en aantoonbaar te instrueren over de van toepassing zijnde bouwplaatsregels;
n. ervoor zorg te dragen dat tijdens de door hem uit te voeren werkzaamheden steeds een door hem gemachtigde op de bouwplaats aanwezig is, die daadwerkelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten medewerkers en de Nederlandse taal beheerst.

Artikel 4. Tijdstip van levering.
1.De levering(en) en/of werkzaamheden dienen op het in de Opdracht vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden overeenkomstig het door Opdrachtgever vast te stellen schema.
2.Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht dat de goederen niet tijdig geleverd en/of de werkzaamheden niet naar behoren tijdig verricht kunnen worden, zal hij Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk bericht geven, onder vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze berichtgeving laat onverlet zijn verplichtingen tot nakoming.
3.De werktijden van Opdrachtnemer dienen overeen te komen met de algemeen op het werk geldende tijden. Overwerk is slechts toegestaan, wanneer voorafgaande toestemming is verleend door de Arbeidsinspectie en Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen en/of het tijdstip van de levering nader vast te stellen al dan niet door afroep, indien zij dit wenselijk acht in verband met de voortgang van de bouw. Opdrachtnemer heeft alsdan geen recht op schade- en/of kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtgever door die wijziging de kosten voor Opdrachtnemer aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en de redelijkheid en billijkheid mitsdien vorderen dat (een deel van) die kosten door Opdrachtgever gedragen (wordt) worden.

Artikel 5. Wijze van levering.
I . De levering geschiedt franco op de overeengekomen plaats van aflevering, inclusief te betalen rechten (Delivered Duty Paid volgens lncoterms 2010), gelost, op de door Opdrachtgever aan te wijzen plaats(en), waarbij het transport op de bouwplaats en aflaadrisico voor rekening en risico is van Opdrachtnemer
2.Opdrachtnemer dient het hem ter beschikking gestelde materieel deskundig te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten.
3.Tijdens rust- en schaftperiodes dient het personeel van Opdrachtnemer gebruik te maken van de door Opdrachtnemer zelf ter beschikking gestelde schaftgelegenheid, tenzij in de Opdracht is vastgelegd, dat gebruik kan worden gemaakt van de op het werk aanwezige schaftgelegenheid.
4.Opdrachtnemer moet zich bij voltooiing van de Opdracht, of een zodanig gedeelte ervan, dat (gedeeltelijke) betaling kan worden gevorderd, van een door een gemachtigde van Opdrachtgever ondertekende ontvangst bevestiging bon, manurenstaat of afrekenstaat voorzien. Deze bon is nodig voor de administratie van Opdrachtgever en geeft nog geen recht op betaling.
5.Opdrachtnemer zal voor eigen rekening zorg dragen voor de door hem benodigde opslagruimte. Het horizontaal en verticaal transport hiervoor is voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Eigendom.
1.De eigendom van te leveren goederen gaat over van Opdrachtnemer op Opdrachtgever op het moment van levering. Te vervaardigen goederen worden geacht reeds op Opdrachtgever te zijn overgegaan, zodra Opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd; hij zal deze goederen voor Opdrachtgever gaan houden en individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van Opdrachtgever. Een zodanige eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van het gepresteerde.
2. Door Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Opdrachtgever en zal als zodanig op voor derden herkenbare wijze door Opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden; het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd.
3.Opdrachtnemer zal bovengenoemde zaken niet mogen gebruiken, noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de levering aan dan wel van de werkzaamheden voor Opdrachtgever, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk tevoren schriftelijk
toestemming heeft gegeven.

Artikel 7. Goedkeuring, inspectie en beproeving.
1.Het geleverde en/of de verrichte werkzaamheden zullen in overeenstemming zijn met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld, van deugdelijk materiaal en goede uitvoering, uitgevoerd door voldoende vakbekwame werknemers onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en/of ten minste gelijk aan door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen, en volledig in staat de prestaties te leveren voor het doel waarvoor het geleverde bestemd is, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de levering en/of bewerking geldende normen, wetten en overheidsvoorschriften, waaronder die met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
2.lnspectie en/of goedkeuring en/of aanvaarding en/of termijnbetaling ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de met hem gesloten Overeenkomst.
3. Indien Opdrachtgever zulks wenst, hebben Opdrachtgever, Principaal en/of bouwdirectie het recht de zaken tijdens de bewerking, fabricage of opslag te bezichtigen en/of te beproeven. Opdrachtnemer zorgt in dat geval, dat Opdrachtgever ten behoeve van de bezichtiging en/of beproeving over zodanige faciliteiten beschikt, als redelijkerwijze door Opdrachtgever kan worden verlangd. Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een dergelijke bezichtiging en/of beproeving generlei rechten ontlenen. De kosten van extra beproevingen zijn voor rekening van Opdrachtgever als blijkt dat de materialen in overeenstemming zijn met de vereisten uit de Overeenkomst; in het andere geval zijn genoemde kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
4.lngeval van afkeuring zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis te stellen. Opdrachtnemer zal het afgekeurde materiaal en/of werk of een onderdeel daarvan op verzoek van Opdrachtgever onverwijld herstellen of vervangen, zonder dat Opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om eventueel voor Opdrachtgever of voor derden ontstane schade, vertragingsschade daaronder begrepen, te vergoeden.
5.Bij afkeuring van het materiaal en/of het werk of een onderdeel daarvan heeft Opdrachtgever het recht de betaling van de op het materiaal en/of het werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs of een gedeelte van een contractprijs op te schorten, onverlet de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot vergoeding van verdere schade, welke Opdrachtgever ten gevolge van afkeuring van het materiaal en/of werk of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden.
6.Bij gebreke van verwijdering/reparatie van de afgekeurde zaken is Opdrachtgever gerechtigd deze zaken op kosten van en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te retourneren.

Artikel 8. Afvoer en verwerking van afval.
l. Opdrachtnemer is verplicht om na en ook gedurende de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden het werkterrein schoon te houden en schoon op te leveren, emballages en puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit de in het V&G-plan van Opdrachtgever opgenomen regelingen en de wettelijke bepalingen, waaronder begrepen onder andere de milieuwetten in het algemeen en de Wet Bodembescherming respectievelijk de Wet Milieubeheer in het bijzonder.
2.ln de in de Opdracht genoemde prijzen van Opdrachtnemer zijn eveneens begrepen de kosten van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is verplicht voor de verwijdering, verwerking of opslag van afvalstoffen samenhangende met zijn leveringen, respectievelijk werkzaamheden, gebruik te maken van door hem voor eigen rekening en risico gehuurde afsluitbare containers afvalbakken etc.
4. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van de Wet Milieubeheer. Opdrachtgever is gerechtigd haar betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen als voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer en/of andere milieuwetten.
5. Indien verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van Opdrachtgever geschiedt, zal het Opdrachtgever vrij staan de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van Opdrachtnemer te (laten) verwijderen.

Artikel 9. Onderhoudstermijn en garantie.
1. De onderhoudstermijnen van Opdrachtnemer zijn ten minste gelijk aan de onderhoudstermijnen, welke voor Opdrachtgever voortvloeien uit de Hoofdaannemingsovereenkomst. Zelfs indien het werk van Opdrachtnemer eerder gereed is dan het tijdstip waarop het werk overeenkomstig de Hoofdaannemingsovereenkomst geheel is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van Opdrachtnemer pas op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn die Opdrachtgever met Principaal voor het werk is overeengekomen.
2.Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door hem geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden ten minste dezelfde garantie geven welke Opdrachtgever tegenover Principaal dient te verstrekken, doch indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde zal minimaal de garantie gelden welke door de fabrikant wordt gegeven.
3.Alle aan het herstel of de vervanging van een gebrek en de weer ingebruikstelling van de zaken/het werk verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
4.lndien Opdrachtnemer naar het oordeel van Opdrachtgever het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het Opdrachtgever vrij, na schriftelijke aanmaning, waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn gesteld is ter voldoening aan zijn verplichtingen, al het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten en alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtnemer in rekening te brengen.

Artikel 10. Prijs / meer- en minderwerk.
1. Alle prijzen en indien van toepassing de in de Opdracht overeen gekomen opslagpercentages zijn vast en gelden franco (DDP volgens lncoterms 2010) op de overeengekomen plaats van aflevering, inclusief lossen en te betalen rechten, exclusief B.T.W.
2. Meerwerk en/of andere afwijkingen van de Opdracht, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze tevoren door Opdrachtnemer zijn aangemeld en schriftelijk door Opdrachtgever zijn opgedragen.

Artikel 11. Verbod van cessie / uitbesteding.
1 . Het is Opdrachtnemer verboden zin uit de Opdracht jegens Opdrachtgever voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van Opdrachtgever aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Evenmin is het Opdrachtnemer toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de levering/het werk geheel of gedeeltelijk aan een derde op te dragen.
2.lndien Opdrachtnemer de levering/het werk na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde, dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen waarvan de voorwaarden van de Overeenkomst als gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer deel uit dienen te maken, opdat de opdrachtgevende Opdrachtnemer daarin de positie inneemt van Opdrachtgever en de derde die van Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan aan het verlenen van haar toestemming als voormeld de voorwaarde verbinden, dat de opdrachtgevende Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever een stil pandrecht vestigt op de rechten van de opdrachtgevende Opdrachtnemer voortvloeiende uit de Overeenkomst met die derde.
3.Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet toegestaan gebruik tg maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.
4. Bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten als bedoeld in de voorgaande leden is Opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex artikel 1 6b. CSV stipt na te leven.

Artikel 12. Facturering.
1 . Facturen dienen in tweevoud en voorzien van de in artikel 5. lid 4. bedoelde bonnen aan Opdrachtgever te worden toegezonden. Bonnen dienen in conformiteit met de facturen te zijn.
2.Eventuele Opdrachten voor meer- en minderwerk alsmede wijzigingen als bedoeld in artikel 10., dienen door Opdrachtnemer op afzonderlijke rekeningen te worden gefactureerd.
3. De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de Wet op de Omzetbelasting. Opdrachtnemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden, voor zover van toepassing:
– naam, adres en woonplaats van Opdrachtnemer;
– het opdrachtnummer, werknummer en codenummer;
– het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
– totale contractprijs, reeds ingediende bedragen en termijnnummer;
– het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;
– de naam van de uitvoeringsinstelling waarbij Opdrachtnemer is aangesloten en zijn aansluitnummer;
– loonbelastingnummer van Opdrachtnemer;
– een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;
– bankrekeningnummers;
– G-rekeningnummer;
– ontvangst bevestigings bonnummer(s);
– indien sprake is van onderaanneming in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid, de omvang van de loonsom CSV (brutoloon) opgenomen in het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van loonsom en afdrachtverplichtingen.

Artikel 13. Betaling.
l. Indien Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever factureren, waarna betaling door Opdrachtgever zal geschieden binnen zestig (60) dagen na datum van ontvangst van de desbetreffende factuur.
2. Opdrachtgever zal slechts betalen, zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking. heeft door Opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd en nadat Opdrachtnemer haar desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing heeft betaald.
3. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor zij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
4. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonheffing van de onderaanneemsom in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of de ontvanger directe belastingen te voldoen. In de gevallen als bedoeld in artikel 13. lid 3. en dit lid 4. is Opdrachtgever door betaling hiervan jegens Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
5. Opdrachtnemer is gehouden om binnen één maand volgende op de oplevering van het werk zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij Opdrachtgever in te dienen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op Opdrachtgever te hebben prijsgegeven.
6. Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie van de Opdracht door Opdrachtgever is terugontvangen.
7. Opdrachtgever is niet verplicht tot betaling van de facturen indien deze niet zijn vergezeld van en voldoen aan de door een gemachtigde van Opdrachtgever ondertekende bonnen en/of afrekenstaten als bedoeld in artikel 5. lid 4.
8. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, is Opdrachtgever gerechtigd haar betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten, totdat deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of nakoming of ontbinding van de Overeenkomst met vervangende schadevergoeding te vorderen.
9.ln principe is de betalingssystematiek gelijk aan de betalingssystematiek zoals vermeld in de Hoofdaannemingsovereenkomst.

Artikel 14. Wetten en voorschriften.
1 . Opdrachtnemer is verplicht om zich bij de gemachtigde van Opdrachtgever op de hoogte te stellen van de van toepassing zijnde bouwplaatsregelgeving, de project- en veiligheidsplannen en alle vergunningsvoorschriften die van invloed kunnen zijn op zijn werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen waaronder bouwplaatsregelgeving, Arbo-wet, veiligheidsvoorschriften, Wet Milieubeheer, voor zover betrekking hebbend op het door hem te verrichten levering en uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen, daaronder ook die met betrekking tot de veiligheid en arbeidsomstandigheden en die betreffende hinder en/of overlast aan derden. Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor in verband met de te verrichten levering en de uitvoering van het door hem aangenomen werk eventueel vereiste vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen.
3. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonheffing die verband houden met het aan hem opgedragen werk stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.

Artikel 15. Integriteit.
1. Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever dat Opdrachtnemer in zijn onderneming een gedragscode met betrekking tot integriteit hanteert – en aan zijn medewerkers de naleving daarvan oplegt – welke gedragscode tenminste dient te voldoen aan het model bedrijfscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid [SBIB], welk model te vinden is op de website www.sbib.nl.
2. Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever toe te zien op de naleving door zijn medewerkers van de door hem gehanteerde gedragscode met betrekking tot integriteit. Opdrachtnemer dient desgevraagd aan Opdrachtgever een exemplaar van zijn gedragscode te verstrekken.

Artikel 16. Industriële en/of intellectuele eigendom / kennis / geheimhouding.
1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden ter zake van door hem geleverde zaken/verrichte werkzaamheden en zal aan Opdrachtgever alle schade vergoeden, die Opdrachtgever lijdt en/of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigden met betrekking tot rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom.
2. Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en procedures die door Opdrachtgever zijn verstrekt, blijven eigendom van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de onderhavige Overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht vernoemde stukken aan Opdrachtgever te retourneren, indien Opdrachtgever na levering/oplevering zulks daartoe schriftelijk verzoekt, voor rekening van Opdrachtnemer.
3.Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer In samenwerking met of in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld, mogen niet dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking en wordt door Opdrachtnemer niet aan derden bekend gemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden aangewend dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
4.Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van Opdrachtgever verkregen gegevens, informatie of kennis, waarvan Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid had kunnen en moeten begrijpen.

Artikel 17. Verhaal en compensatie.
1. Opdrachtgever is gerechtigd tot compensatie van de door haar in verband met de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen met die vorderingen, welke Opdrachtgever op Opdrachtnemer heeft.
2. Indien Opdrachtgever na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belastingen en premies door Opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers, deze belastingen en premies heeft moeten voldoen, heeft Opdrachtgever ten belope van het gehele bedrag dat door Opdrachtgever is voldaan verhaal op Opdrachtnemer, vermeerderd met de kosten die, zonder dat Opdrachtgever deze nader hoeft aan te tonen, worden vastgesteld op 15%van het door haar betaalde, vermeerderd met de wettelijke rente over het door Opdrachtgever betaalde bedrag vanaf het tijdstip van voldoening door Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is eveneens gerechtigd tot compensatie van de door haar in verband met de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen met nog niet-opeisbare vorderingen, welke Opdrachtgever heeft op Opdrachtnemer ter zake van door Opdrachtnemer en/of na hem komende opdrachtnemers niet betaalde premies sociale verzekering en loonbelasting, waarvoor Opdrachtgever op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid kan worden aangesproken.
4. Door voldoening van Opdrachtgever aan haar verplichting ingevolge de CAO-bouwbedrijf jegens de werknemers van Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever op Opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door haar te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de kosten die, zonder dat Opdrachtgever deze nader hoeft aan te tonen, worden vastgesteld op 15%van het aldus door haar betaalde, vermeerderd met de wettelijke rente over het door Opdrachtgever betaalde bedrag vanaf het tijdstip van voldoening door Opdrachtgever.

Artikel 18. Aansprakelijkheid / verzekering / schadevergoeding.
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, die Opdrachtgever en/of derden, daaronder begrepen Principaal, ten gevolge van de niet-tijdige en/of gebrekkige levering en/of uitvoering door Opdrachtnemer mocht(en) lijden.
2. Opdrachtnemer is gehouden een voor opdrachtgever genoegzame verzekering voor zijn aansprakelijkheid af te sluiten en de premie steeds tijdig te voldoen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd om een kopie van de polis op te vragen.
3. In geval van inzet van materieel is Opdrachtnemer verplicht de goederen te verzekeren (aansprakelijkheid, casco). Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Opdrachtgever als medeverzekerde in de polis wordt aangemerkt. Opdrachtnemer garandeert en vrijwaart Opdrachtgever ter zake, dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten:
a. een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, inclusief afdekking van ondergrondse risico’s (aan kabels, leidingen etc.);
b. een cascoverzekering is afgesloten.
4. Opdrachtgever is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door Opdrachtnemer veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te vergoeden en/of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter zake door Opdrachtgever betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, zullen alsdan onverwijld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed en kunnen alsdan zonder meer door Opdrachtgever op de contractprijs in mindering worden gebracht dan wel op aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen worden ingehouden.
5. Voor zover het door Opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zal hebben, dat Opdrachtgever jegens derden, daaronder begrepen Principaal, aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgevervoor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid, alsmede voor de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden ingevolge artikel 6: l 7 l BW.
6. lndien twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk een Opdracht hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortspruitende gevolgen.

Artikel 19. Vervanging / ontbinding.
1 Indien Opdrachtgever van oordeel is, dat de uitvoering van de door Opdrachtnemer te verrichten leveringen of werkzaamheden zodanig geschiedt, dat vertraging in de bouw of een gedeelte daarvan ontstaat of dreigt te ontstaan, is Opdrachtgever bevoegd de verdere uitvoering van de leveringen en werkzaamheden zelf of door een ander te doen verrichten, indien Opdrachtnemer na van Opdrachtgever ontvangen schriftelijke aanmaning nalaat de voortgang van de leveringen en werkzaamheden binnen de bij aanmaning gestelde termijn op afdoende wijze te bespoedigen en/of deze naar de eis te voltooien, onverminderd het recht van Opdrachtgever op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.
2 Opdrachtgever is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, om de Overeenkomst te harer keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist:
a. indien de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, of indien reeds voor het verstrijken van die termijn duidelijk is, dat deze termijn zal worden overschreden;
b. indien het faillissement of de surséance van Opdrachtnemer wordt dan wel dreigt te worden aangevraagd of wordt uitgesproken, dan wel Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefening staakt;
c. indien de tussen Opdrachtgever en Principaal gesloten overeenkomst geheel of ten dele wordt beëindigd of geschorst.
3. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien Opdrachtnemer na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.
4 Ingeval van ontbinding, niet veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever als volledige compensatie aan Opdrachtnemer betalingen doen voor al het werk dat voorafgaand aan de ontbinding is uitgevoerd, op basis van de prijzen en tarieven die vermeld zijn in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst deze prijzen en tarieven niet vermeldt, allen alle kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de ontbinding die redelijkerwijs aan de uitvoering van de Overeenkomst toe te rekenen zijn, krachtens algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes betaald worden, vermeerderd met een redelijke vergoeding voor overheadkosten en winst. Reeds betaalde en in te houden bedragen worden op deze betalingen in mindering gebracht. Ingeval de ontbinding plaatsvindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, worden in ieder geval geen betalingen gedaan voor overheadkosten en winst, maar zal verrekening plaatsvinden van hetgeen Opdrachtgever toekomt als schadevergoeding. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten vanwege gederfde winst als gevolg .van ontbinding en heeft voor het overige geen verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
5 Opdrachtgever zal in de in artikel 19. lid 1. en 2. bedoelde gevallen gerechtigd zijn het op het bouwwerk aanwezige door Opdrachtnemer gebruikte hulpmateriaal, zoals steigers, hijsinrichtingen, mortelmolens, transportwerktuigen e.d. voor voltooiing van het door Opdrachtnemer aangenomen werk te gebruiken of doen gebruiken, zulks met uitzondering van de situatie als bedoeld in artikel 19. lid 2.c.

Artikel 20. Geschillen, toepasselijk recht en opschriften.
1. Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de statuten van de Raad, zoals deze op de dag van de opdrachtverlening van Principaal aan Opdrachtgever luiden. In afwijking van het hiervoor gestelde is Opdrachtgever immer bevoegd een geschil te laten beslechten door de instantie als bepaald in de Hoofdaannemingsovereenkomst.
2. Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze A.I.O.V. te vergroten en geen middel tot interpretatie.